Kategorie: Montované garáže

Jak je to s povolením na garáže

Otázky a odpovědi pro budoucí majitele nové garáže


Povolení na garáž aneb jak je to doopravdy.

15.4.2011 Mnoho z Vás se na nás obrací s dotazy: Potřebuji povolení na garáž ? Zde uvádíme vše na pravou míru a citujeme odborníky v této problematice.

Garáž do 25m2 zastavěné plochy nevyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení. Povoluje se v režimu územního souhlasu podle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu“ je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. K oznámení se přiloží

- výpis o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí

- katastrální situace s označenou dotčenou parcelou

- situace se zakreslenou garáží okótovanou od hranic pozemku a budov

- podpisy sousedů na situaci

- grafické přílohy ve 2 (případně 3) vyhotoveních *

- případně další doklady podle požadavku stavebního úřadu

 

* grafické přílohy k oznámení upřesňuje vyhláška č. 503/2006 Sb. následovně:

„jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresu podle jeho charakteru zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů.“

 

Závěr: Zákon ani prováděcí vyhlášky nepožadují. aby přílohou žádosti o „Oznámení ....“ byla projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem. Postačuje prospekt výrobce nebo dodavatele, kde je zakreslen půdorys, pohledy na fasády a technický popis. Elektroinstalace se nepředkládá.

 

Garáž přes 25m2 zastavěné plochy vyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a stavební povolení, stavební úřad může obě řízení provést jako sloučené. Formulář žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Seznam příloh je uveden v části B formuláře, kde je mimo jiné uvedeno taxativně: projektová dokumentace stavby.  Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.